کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
اق‍ت‍ص‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ث‍روت‍م‍ن‍دان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زن‍دان‌
س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍وک‍و -، م‍ی‍ش‍ل‌ -،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آی‍زن‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۴-
اب‍وت‌، پ‍ام‍لا
ب‍ن‍ی‌ ج‍م‍ال‌، ش‍ک‍وه‌ ال‍س‍ادات‌
دری‍ف‍وس‌، ه‍ی‍وب‍رت‌ ال‌
ش‍ارون‌، ج‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۹M leoJ ,norahC. -
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۸۴-۱۹۲۶ م‌lehciM , tluacuoF .
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۸۹۵-
ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
والاس‌، رب‍ک‍ا
وب‍ل‍ن‌، ت‍ورس‍ت‍ای‍ن‌، ۱۸۵۷ - ۱۹۲۹ م‌nietsrohT ,nelbeV .
پ‍ی‍اژه‌، ژان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰
چ‍ل‍ب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۱-
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ynohtnA ,sneddiG
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کودک
پیاژه ، ژان ، ۱۸۹۶- ۱۹۸۰ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌پ۹ر۸۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در جامعه شناسی
مولر، جان هنری ، ۱۸۹۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی زنان
ابوت ، پاملا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌گ۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل
والاس ، ربکا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۲۹۵‬,‭و۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی روانشناسی شناختی
آیزنک ، مایکل ، ۱۹۴۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭آ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی :انگلیسی - فارسی
نوروزی خیابانی ، مهدی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ن۹،‌ف۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی
شارون ، جوئل ، ۱۹۳۹M leoJ ,norahC. - ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ش۲د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نظم
چلبی ، مسعود، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه طبقه مرفه
وبلن ، تورستاین ، ۱۸۵۷ - ۱۹۲۹ م nietsrohT ,nelbeV . ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۳۱‬,‭و۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی
بنی جمال ، شکوه السادات ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۷۰‬,‭‌ب۹‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت و تنبیه :تولد زندان
فوکو، میشل ، ۱۹۸۴-۱۹۲۶ م lehciM , tluacuoF . ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۶‬,‭‌ف۹‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجدد و تشخص : جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
گیدنز، آنتونی ynohtnA ,sneddiG ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد و عدالت اجتماعی
نیلی ، مسعود ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۴‬,‭‌ج۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک با موخره ای به قلم میشل فوکو
دریفوس ، هیوبرت ال ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۴۳۰‬,‭‌ف۹۴،د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک