کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ت‍ح‍ول‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ول‍ت‍س‌ ، دوآن‌P enauD ,ztluhcS.
ل‍ی‍دن‌ - روب‍ن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وری‌
م‍ک‌گ‍را، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌،- ۱۹۳۲
 
ناشر:
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر عادتهای مزاحم :برنامه جامع برای برخورد با رفتارهای اعتیادی
چوپرا، دیپک ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۶۰۵‬,‭‌چ۹‌غ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت سالم
شولتس ، دوآن P enauD ,ztluhcS. ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با فشارهای روانی
لیدن - روبنستاین ، لوری ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ل۹۵‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انسانهای موثر مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول
کاوی ، استیون ،- ۱۹۳۲ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ک ۲۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های عملی زندگی :تمرینات و خودآزمون های موثر در تغییر زندگی
مک گرا، فیلیپ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ت۳،‌م۷۲۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک