کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍دام‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍م‌( اس‍ت‍ان‌ -- )ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌suomynonA scitocraN
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۹۴۵ - ۱۹۸۹ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ب‍ازارش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‌ه‍ا--ای‍ران‌--ت‍ه‍ران‌ --ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
س‍ازگ‍اری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ف‍م‍ن‍ی‍س‍م‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍گ‍رش‍ه‍ا -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ات‌، م‍ای‍ک‌، ۱۹۴۸-
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌، ۱۹۳۳-
ت‍ال‌، دون‍ال‍د
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵-
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌
س‍ه‍راب‌ زاده‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۳۲-
ش‍ارف‌، ری‍چ‍ارد
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‍وردی‌ ن‍ی‍ا، اک‍ب‍ر
پ‍رل‍م‍ن‌، ه‍ل‍ن‌( ه‍ری‍س‌)
ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۲۳-
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ب‍ی‍ولاراب‍رت‍س‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ال‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌
ک‍وت‍اش‌، اروی‍ن‌ ال‌.، ۱۹۴۵ - م‌
ی‍ی‍ن‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
آن‌
آوای‌ ن‍ور
ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ت‍رق‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رس‍ا
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍اری‍ه‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
وزارت‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، دادگ‍س‍ت‍ری‌ ک‍ل‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
دو رویه منفعت ملی
کلینتون ، دیوید ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭E‬,‭۸۴۰‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
پرلمن ، هلن ( هریس ) ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۳‬,‭‌پ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۲۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی رفتاری - شناختی نسبت به مشکلات درمان جویان
اسکات ، مایک ، ۱۹۴۸- ؛  تهران ماریه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای [ VI - MSD دی .اس .ام ۴]
اوتمر، اکهارت ، ۱۹۳۳- ؛  [تهران ] ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران
کار، مهرانگیز، ۱۳۲۳- ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‌ک۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات بازاریابی سنجش و روش
تال ، دونالد ؛  تهران آن   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۲‬,‭‌ت۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
کلینکه ، کریس ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معتادان گمنام
تهران ترقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۰۲‬,‭‌م۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنار آمدن با چالشهای زندگی
کلینک ، کریس ال ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های روان درمانی و مشاوره
شارف ، ریچارد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش ۱۵‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نمونه های روان درمانی از روان شناسان بزرگ
کوتاش ، اروین ال .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک ۸۷‌ن۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت کیفری زندان ها :آمار عددی ورودی به زندان های کشور از سال ۱۳۵۸ لغایت سال ۱۳۸۰
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۷۵‬,‭‌ش ۸‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی وضعیت مجازات اعدام
قم وزارت دادگستری ، دادگستری کل استان قم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۹۹‬,‭‌ف‍لا۹۴،‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق موردی
یین ، رابرت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ی۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای مددکاری اجتماعی
کامپتون ، بیولارابرتس ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شهری و پیشگیری از اعتیاد
سهراب زاده ، مهران ، ۱۳۳۲- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پ ی ؛  تهران کتاب ارجمند , :ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۸۹ , ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۷۷آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی کارتن خوابی
علیوردی نیا، اکبر ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۵۹۲/۵۶‬,‭‌ت۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3