کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
اب‍ت‍ک‍ار ه‍ن‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  [تهران ] ابتکار هنر   ، [۱۳۶۲]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۹‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره گروهی
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ن۹۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک