کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‍پ‍ور، ب‍ه‍م‍ن‌
ج‍وان‍م‍رد، ک‍رم‌ال‍ه‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
رج‍ب‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۶-
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ش‍ادروان‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۸-
ش‍اه‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
ف‍ررا، م‍ت‍ی‍و
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
وح‍ی‍د، رض‍ا
ک‍ش‍وری‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ای‍ل‍ک‌ آی‌
ت‍ه‍ران‌ ت‍ای‍م‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ری‍ح‍ان‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
س‍ب‍زان‌
ع‍اب‍د
م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌آب‍ادی‌
م‍ن‍ت‍ه‍ی‌
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
پ‍اژن‍گ‌
چ‍ه‍ر
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی جوانان و اختلالات رفتاری
شادروان ، حسن ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌م۸ز۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطفال و جوانان بزهکار
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران تهران تایمز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره گروهی با نوجوانان بزهکار
فررا، متیو ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۶۹‬,‭‌ف۴‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علل بزهکاری نوجوانان
وحید، رضا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭و۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طفل بزهکار کیست ، روش اصلاح و تربیت او چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲ط۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان ( آموزش و پرورش ، دانش آموزان و پلیس اجتماعی )
رجبی پور، محمود، ۱۳۳۶- ؛  تهران منتهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۱۹۲/۵۶‬,‭ر ۵‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری نوجوانان
شاه آبادی ، محمدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران محمدرضا شاه آبادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش ۲۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در بزهکاری نوجوانان
کشوری ، احمد ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ک ۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان
جوانمرد، کرم اله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۱-۸۸۹۷۹۵۹۰,آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - روبروی دانشگاه - پ ۳۳۳ انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ج۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درمان چندبعدی نظام مند و مشارکت های محله :کاهش خشونت جوانان و سوء مصرف مواد مخدر
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۹،د۴‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  گرگان ریحانی گرگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌س۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق و بررسی مواد مخدر در اجتماع
بهرامپور، بهمن ؛  ارومیه ایلک آی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک