کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
اع‍ت‍ی‍اد --ای‍ران‌ --س‍م‍ن‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ -- )پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ب‍ه‍داش‍ت‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ داروئ‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
ارف‍ع‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، س‍وده‌
ح‍م‍زئ‍ی‍ان‌، ع‍ظی‍م‌،۱۳۴۴-
رح‍م‍ت‌زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا،- ۱۳۴۰
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌،- ۱۳۳۰
م‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍ب‍ن‍م‌
ن‍ی‍ک‌ف‍ری‍د، ل‍ی‍دا
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹-
ک‍راف‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۲ - م‌
ک‍ردم‍ی‍رزا ن‍ی‍ک‍وزاده‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
آب‍رخ‌
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌
ت‍ن‍دی‍س‌
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
ن‍وی‍د
پ‍رش‍ک‍وه‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
پیک هارت ، کارل ، ۱۹۳۹- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و نقطه نظرها در زمینه مواد مخدر :مجموعه مقالات
تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی جوانان شهر تهران از پدیده اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی بر وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانان
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و تراژدی آن
ارفع ، مصطفی ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تجربی راههای فرهنگی پیشگیری از مصرف موادمخدر در میان نوجوانان و جوانان :مطالعه موردی استان سمنان
حمزئیان ، عظیم ،۱۳۴۴- ؛  سمنان آبرخ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خانواده :برای پیشگیری از مصرف سیگار، الکل و مواد درنوجوانان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین درباره پیشگیری و شناخت سوء مصرف مواد و اعتیاد در کودکان و نوجوانان
نیک فرید، لیدا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری به زبان ساده جامعه عاری از اعتیاد
فرخاک ، داریوش ،- ۱۳۳۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف ۴۳‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات یک تهدید جهانی
کرافتون ، جان ، ۱۹۱۲ - م ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک ۴‌س۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با انواع مواد مخدر صنعتی شیمیایی و راه های پیشگیری و درمان
صرامی ، رضا،- ۱۳۴۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد؛ مواد، مغز، رفتار
کردمیرزا نیکوزاده ، عزت الله ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۳۶،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش :سبک های فرزندپروری مهارت های زندگی پیشگیری اولیه از اعتیاد : ویژه والدین
صرامی ، حمید ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ص۴آ ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در اجتماع و مدرسه
رحمت زاده ، ابوالقاسم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۴۱۱۳۷- ۰۹۱۲۴۰۳۲۵۱۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . قایم مقام پاین تر از مطهری کوچه ۲۴ پلاک ۱ ط ۵ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ج۹،ر۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
در مورد پیشگیری از اعتیاد در سنین مختلف چه می دانید ؟
میربیگی ، شبنم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۷۰۶۹۹۹,آدرس ناشر :ضلع شمالی پارک شهر-سازمان بهزیستی کشور ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌م۹د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
داد والدین و بیداد نوجوان ( :پیشگیری از اعتیاد در دوران نوجوانی برای والدین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چشم اندازی به سوءمصرف موادمخدر در محیطهای آموزشی :دستورالعملی جهت حمایت از برنامه بازپروری از مواد مخدر در نوجوانان و جوانان
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌چ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین اندیشه زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای کله پاچه شیرینی خامه ای و اعتیاد :چگونه با یک بار استفاده از مواد، معتاد می شویم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۳‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2