کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
رح‍م‍ت‌زاده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌، ۱۳۵۰-
ص‍ف‍ای‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌
ع‍اب‍دان‌ زاده‌ زواره‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌ دس‍ت‍گ‍ردی‌، زه‍ره‌، ۱۳۵۵-
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۶۲-
ل‍وب‍و، ای‍ن‍گ‍ری‍د ا
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
وف‍ای‍ی‌ب‍ان‍ه‌، ف‍اروق‌
 
ناشر:
آرون‌
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
اع‍ت‍لای‌ وطن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌
ج‍م‍ال‌ آزادی‌
ح‍روف‍چ‍ی‍ن‌
خ‍لاق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
س‍م‍ام‌
ق‍اف‌ م‍ش‍ه‍دال‍رض‍ا (ع‌)
م‍ه‍ر راوش‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر :مواد استشاقی
لوبو، اینگرید ا ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۸،‌ل۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش پیشرفت تحصیلی در کاهش مصرف مواد
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۹،/‌ج۹،‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در اجتماع و مدرسه
رحمت زاده ، ابوالقاسم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۴۱۱۳۷- ۰۹۱۲۴۰۳۲۵۱۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . قایم مقام پاین تر از مطهری کوچه ۲۴ پلاک ۱ ط ۵ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ج۹،ر۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد اعتیاد آور :آنچه والدین باید بدانند
وفایی بانه ، فاروق ؛  سنندج bتلفن ناشر : ۰۹۳۶۰۱۸۷۷۲۲،آدرس ناشر :سنندج . اول خیابان آبیدر ۰۹۱۸۳۷۸۱۵۹۰ آقای آزادی جمال آزادی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،و۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر نوجوانان و جوانان
صفایی سمنانی ، عسکری ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۳۳۳۳۴۸۷،آدرس ناشر :سمنان - خلاق   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ص۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
داد والدین و بیداد نوجوان ( :پیشگیری از اعتیاد در دوران نوجوانی برای والدین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چشم اندازی به سوءمصرف موادمخدر در محیطهای آموزشی :دستورالعملی جهت حمایت از برنامه بازپروری از مواد مخدر در نوجوانان و جوانان
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌چ۵‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین اندیشه زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای کله پاچه شیرینی خامه ای و اعتیاد :چگونه با یک بار استفاده از مواد، معتاد می شویم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۳۳‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد نوجوانان :راهنمای درمان اختلال سوء مصرف مواد
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۱۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری نوین ویژه مدیران ، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷۵‌پ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد در نوجوانان : تازه ترین یافته ها در زمینه ارزیابی
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۹‬,‭‌ج۹،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوءمصرف مواد برای نوجوانان و بزرگسالان :مرجع بالینی برای درمان عملی
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان و سوءمصرف مواد :آنچه والدین باید بدانند
سلیمانی ، ربابه ، ۱۳۵۰- ؛  رشت سمام   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹،‌س۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نوجوان و پیشگیری از اعتیاد( مفاهیم ، نظریه ها و رویکردها)
فتحیان دستگردی ، زهره ، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان حروفچین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭،/‌ن۹،‌ف۲‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تغییر نگرش برای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر به همراه بسته آموزشی مهارت های مقابله ای ، آزمون نگرش سنج ( شیوه اجرا -نمره گذاری -تفسیر)
رحمتی ، عباس ؛  تهران انتشارات ابن سینا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ر۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان ( راهنمای عملی برای خانواده ها)
جلالی ، فرزاد ؛  مشهد قاف مشهدالرضا (ع )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‌ج۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حواستو جمع کن ( راهنمای نوجوانان در پیشگیری از خطر آسیبهای اجتماعی )
عابدان زاده زواره ، مرتضی ؛  قم اعتلای وطن   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‌ع۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک