کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وروزی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ش‍رق‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
خ‍ودس‍ازی‌
س‍ی‍گ‍ار
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۴-
ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
م‍رس‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ن‍وروزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(پیشگیری و درمان :)آسیب شناس و بومی سازی قدمهای AN در ایران
کیانی ، علیرضا ؛  گرگان bتلفن ناشر : ۲۲۴۲۲۵۸ - ۰۱۷۱ ،آدرس ناشر :گرگان - خ . شهیدبهشتی . بازار رضا انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سایه روشن
شعبانی ، حسن ، ۱۳۵۴- ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹،‌ش۶۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چرا سیگار؟
صابری ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  گرگان نوروزی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ص۲‌چ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسان ساز حقوق جزای عمومی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنایی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف ۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده و پیشنهادات کاربردی پایان نامه های حمایت شده استان آذربایجان شرقی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع اعتیاد
مرسلی ، حسین ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا ۶‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده و پیشنهادات کاربردی طرح های پژوهشی حمایت شده استان آذربایجان شرقی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، با موضوع اعتیاد...
مرسلی ، حسین ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲آ۳۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک