کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وروزی‌ ج‍وی‍ن‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ب‍ازگ‍ش‍ت‌
ب‍ح‍ران‌زدای‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ای‍ار، رولان‌
ن‍وروزی‌ ج‍وی‍ن‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍وروزی‌ ج‍وی‍ن‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۴۶
 
ناشر:
دان‍ژه‌
دف‍ت‍ر م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و ج‍ن‍ای‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ت‍اد پ‍ذی‍رش‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ خ‍ودم‍ع‍رف‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ده خطای شایع که گروه
نوروزی جوینانی ، سعید ؛  ستاد پذیرش و پیگیری و درمان معتادین خودمعرف تهران   ،
شماره راهنما: ۳۱۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مداخله تلفنی در بحران
نوروزی جوینانی ، سعید،- ۱۳۴۶ ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پیشگیری از بازگشت
نوروزی جوینانی ، سعید ؛  سازمان بهزیستی کشور   ،
شماره راهنما: ۱۵۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اقدامات کشوری پیشگیری از مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران
نوروزی جوینانی ، سعید ؛  تهران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
شماره راهنما: ۵۷۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان حال :فرهنگ عام واژه های معتادان
نوروزی جوینانی ، سعید ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۸۶۳ز۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کمی بیش :بهبودنامه اعتیاد
نوروزی جوینانی ، سعید ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۸۶۳‌ک۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماجراهای فرزاد در خیال آباد :داستانی آموزنده برای پیشگیری از اعتیاد
فایار، رولان ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۱‌م۹۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک