کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وری‌، روی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌
ارزی‍اب‍ی‌ س‍ری‍ع‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد-زن‍ان‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
دولان‌، ک‍ی‍ت‌
ن‍ارن‍ج‍ی‌ ه‍ا، ه‍وم‍ان‌
ن‍ارن‍ج‍ی‌، ه‍وم‍ان‌
ن‍وری‌، روی‍ا
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ (م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ی‍خ‍ش‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد( ویژه محیط کار)
نارنجی ، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (موسسه داریوش )   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭ر۳‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر وضعیت اعتیاد زنان
نوری ، رویا ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران سال ۱۳۸۳
معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تحلیل روند اعتیاد درطی دو دهه اخیر
نوری ، رویا ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانیخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۰۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیاد آور در شهر تهران ۱۳۹۵- ۱۳۹۴
نوری ، رویا ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یک فنجان چای با فرشتگان رانده شده (:چالشی در درمان اعتیاد زنان در ایران )
دولان ، کیت ؛  تهران جامعه معاصر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیادآور
نوری ، رویا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف و وابستگی به مواد در ایران ر سال ۱۳۸۶
نارنجی ها، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴۱۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مدل سازی و شبیه سازی عامل محور فضای اعتیاد، مواد مخدر و روانگردان ها و پیش بینی روندهای آن در ۵ سال آینده در شهر تهران
نوری ، رویا ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۵۹۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک