کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
ارف‍ع‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍رن‍ر ، ج‍ان‍ات‍ان‌H nahtanoJ ,renruT.
ت‍رن‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساخت نظریه جامعه شناختی
ترنر، جاناتان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۴‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخت نظریه جامعه شناختی
ترنر ، جاناتان H nahtanoJ ,renruT. ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۴‌س۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
والدین و جوانان بخوانند و پند گیرند
ارفع ، مصطفی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ف‍لا۳۷و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهایی (روان درمانی اعتیاد)
بهنامی ، علیرضا ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۹۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان و توسعه روزافزون روان پزشکی و روان شناسی در سال های اخیر
ارفع ، مصطفی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک