کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍ار اس‍ع‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ن‍گ‍ار
 
ناشر:
ن‍گ‍ار اس‍ع‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های شغلی با تاکید بر :آسیب های شغلی ناشی از مواد روانگران
اسعدی ، نگار ؛  تهران نگار اسعدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک