کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آری‍ائ‍ی‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ق‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍اب‍ازاده‌، ام‍ی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۲-
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌
چ‍ای‍ل‍د، وی‍رگ‍وردن‌
گ‍اردن‍ر، ه‍ل‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌ - زری‍ن‌
ن‍گ‍اه‌ آش‍ن‍ا
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍گ‍اه‌،آگ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تسخیرشدگان ( جن زدگان )
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱ ؛  [تهران ] نگاه - زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۶۰‬,‭‌ت۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی ایران
راوندی ، مرتضی ، ۱۲۹۲- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ر۲۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آریایی ها
چایلد، ویرگوردن ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۵۳۹‬,‭‌چ۴،آ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکتبهای ادبی
سیدحسینی ، رضا ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۹۵‬,‭‌ف۲۳‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های درد :تاریخچه و علت های گرایش به مواد مخدر
حاجی لو، محمدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هنر در گذر زمان
گاردنر، هلن ؛  [تهران ] نگاه ،آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی مطابق نسخه تصحیح شده نیکلسون مولانا جلال الدین محمد
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴- ۶۷۲ ق ؛  تهران نگاه آشنا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۸‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انواع مواد اعتیاد آور
حاجی لو، محمدرضا ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازمان های مردم نهاد :از توسعه انسانی تا مشارکت مدنی
بنائی بابازاده ، امین ؛  تهران نگاه معاصر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷۶۹/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل :شرح و توضیح خلاصه هر یک از مواد قانون - دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط
ذبحی ، حسین ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌م۳‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک