کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا -ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -آم‍وزش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور -ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -آم‍وزش‌ -ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی منابع انسانی
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، موسسه مطالعاتی و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( رشته مدیریت )
ابطحی ، حسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پودمانهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها(بر اساس طرح نیاز سنجی آموزشی )
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .مدیریت آموزش و بورسها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیازهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت کارکنان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .مدیریت آموزش و بورسها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک