کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
 
پدیدآور:
ت‍س‍وی‍ی‌، وی‍ن‍گ‌ ف‍ود
داک‌ ورث‌، ج‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
 
ناشر:
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیر IPMM و 2-IPMM برای مشاوران و متخصصان بالینی ...
داک ورث ، جین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان پزشکی بالینی :راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالهای روانی ( براساس [ 01 ,DCI ,VI - MSD( دی .اس .ام .۵ و ای .سی .دی - ۱۰]
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت بیماران روانی به روایت [VI-MSDدی .اس .ام .۴ :] ضمیمه آموزشی چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی بالینی ( راهنمای پزشکان ، روانشناسان ، دانشجویان روانشناسی و روانپزشکی )
تسویی ، وینگ فود ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ت۵ ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک