کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
داروه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
س‍ن‍ج‍ش‌
س‍ی‍اس‍ت‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در-ک‍ن‍ت‍رل‌ وم‍ب‍ارزه‌
 
پدیدآور:
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌
م‍دن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
اخ‍ت‍ر
اطلاع‍ات‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍ادم‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍وم‍اد (م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌)
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
پ‍ردی‍س‌ ف‍اراب‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازتاب
هاشمی ، علی ؛  تهران ستادمبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۳۴۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مدیریت کاهش تقاضای سوء مصرف مواد مخدر
هاشمی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۹۹۹۳۴۵۵- ۲۲۲۲۵۵۵۲ ،آدرس ناشر :تهران ، بلوار میرداماد، خ . نفت جنوبی ، موسسه روزنامه اطلاعات . اطلاعات ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ه۲،د۴‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و مهار اعتیاد الزام اساسی تحقق سند چشم انداز
هاشمی ، علی ؛  تهران کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ه۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه مدل سلامت معنوی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان : مرور مبانی پیشگیری از اعتیاد
هاشمی ، فاطمه ؛  تهران پردیس فارابی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد مبارزه با مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۶۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تجارب مدیریت کاهش تقاضای سوءمصرف مواد طی دو دهه اخیر( ۱۳۸۰-۱۳۸۵ -)۳ جلد
مدنی ، سعید ؛  مرکز آموزش ی و پژوهشی سوءمصرف موماد (موسسه داریوش )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۷۰۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنچه یک معتاد برای درمان باید بداند
بنی هاشمی ، سیدعلی ؛  تبریز اختر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک