کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍زارج‍ری‍ب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍روه‌ ه‍او ک‍اروان‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍واد م‍خ‍در ب‍رام‍ن‍ی‍ت‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ درس‍ال‌۱۳۸۴
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍رک‍م‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ع‍اک‍ف‍ی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ه‍زارج‍ری‍ب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
هزارجریبی ، جعفر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‍ه۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به خرده فرهنگ جرم (با تاکید بر مصرف مواد مخدر)
ترکمان ، مهدی ؛  دانشگاه علوم انتظامی دانشکده فرماندهی وستاد ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش گروه ها و کاروان های مسلح مواد مخدر برامنیت انتظامی استان سیستان و بلوچستان درسال ۱۳۸۴
عاکفی فر، علی اکبر ؛  دانشگاه علوم انتظامی دانشکده پلیس امنیتی جنایی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک