کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۴۰۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌( ۱۳۸۱ :ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ای‍ران‌۱۴۰۰
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقاله های همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی ، تهران ، ۲۵ - ۲۸ آذر۱۳۸۱
همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی ( ۱۳۸۱ :تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی ؛ ایران ۱۴۰۰   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک