کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
اس‍ت‍ع‍داد
ح‍اف‍ظه‌
ه‍وش‌
ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، ت‍وم‍اس‌، ۱۹۵۱-
ان‍ص‍اری‌، ش‍اه‍رخ‌
ب‍ازان‌، ت‍ون‍ی‌،۱۹۴۲ - م‌
ب‍ردب‍ری‌، ت‍راوی‍س‌
رض‍اپ‍ور، ت‍ارا
س‍ی‍اروچ‍ی‌، ج‍وزف‌hpesoJ ,ihcorraiC
 
ناشر:
س‍اوالان‌
م‍ه‍رس‍ا
ن‍وش‍ت‍ه‌
پ‍ل‌
پ‍ی‍ک‌ آوی‍ن‌
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش عاطفی در زندگی روزمره
سیاروچی ، جوزف hpesoJ ,ihcorraiC ؛  اصفهان نوشته   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۶‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفت نوع هوش : شناخت و پرورش قابلیتهای هوشی
آرمسترانگ ، توماس ، ۱۹۵۱- ؛  تهران پیک آوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭آ۴‍ه۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزمون هوش هیجانی
بردبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۶‬,‭‌ب۴آ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چقدر باهوش هستید؟
انصاری ، شاهرخ ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭‌ف‍لا۸‌چ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نیروی مثبت درمانی
بازان ، تونی ،۱۹۴۲ - م ؛  تهران پل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭‌ب۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمودنی های فارسی زبان PCAP
رضاپور، تارا ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۷۱‬,‭ر۶‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک