کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وش‍م‍ن‍د وی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶
ه‍وش‍م‍ن‍د وی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۵-
وات‍س‌، آل‍ن‌ وی‍ل‍س‍ن‌، ۱۹۱۵- ۱۹۷۳
 
ناشر:
ب‍ه‍ج‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها
هوشمند ویژه ، محمد، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبیعت ، مرد و زن
واتس ، آلن ویلسن ، ۱۹۱۵- ۱۹۷۳ ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۱‬,‭و۲ط۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی ( واژه نامه مصور پزشکی :)شامل واژه ها، اصطلاحات و ... =yranoitcid lacidem detartsulli s'dnalroD
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ ؛  تهران موسسه نشر کلمه : ققنوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭د۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک