کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
ع‍ب‍دل‍ی‌، ب‍ه‍روز
م‍ع‍دن‌ک‍ن‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌،۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش ورزش در جلوگیری از انحرافات اخلاقی جوانان
معدن کن ، ایراندخت ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۵‬,‭‌م۶‌ن۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی - روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش
عبدلی ، بهروز ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۴‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی
گری ، جان ،۱۹۵۱ - م ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌گ ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و درمان اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک