کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
خ‍ش‍م‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
داروه‍ا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد ن‍ی‍روزا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌-درم‍ان‌
م‍وادم‍خ‍در --اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍وای‍رز، دان‍ی‍ل‌
ب‍اق‍ری‍ان‌، اص‍غ‍ر
رزان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
پ‍ت‍ری‌، ن‍ان‍س‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ازم‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ :م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌: م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌؛ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌؛ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها( مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشج .ویان دانشگاههای کشور)
مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۷۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد( نکات علمی )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری اداره کل امور فرهنگی :معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز دانشجویی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ق۵ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی
اسکوایرز، دانیل ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه آموزشی بررسی برخی از نظریه ها در زمینه مصرف مواد
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره : مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت وابستگی (راهنمای متخصصان )
پتری ، نانسی ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و طبقه بندی انواع مواد اعتیاد آور و تاثیرات آنها بر جسم و روان خرداد ماه ۸۸
باقریان ، اصغر ؛  تهران معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دفتر فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌ش۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد(ویژه مطالعه دانشجویان )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مرکز مشاوره دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تارهای نهان :شرحی بر تاثیرات ، عوارض و انواع مواد اعتیادآور ویژه مطالعه دانشجویان
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اداره کل امور فرهنگی : دانشگاه تهران ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کنترل خشم برای جوانان با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد به انضمام گروه درمانی
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌س۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها( :مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور)
رزانی ، فریبا ؛  تهران مرکز انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص دوره تکمیلی متمرکز برخانواده
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرفصل های دوره آموزش مقدماتی ، میانی ، تکمیلی و عالی پیشگیری اولیه از اعتیاد :هریک جمعا به مدت ۲۴ ساعت ویژه ارتقای توان تخصصی کارشناسان پیشگیری ویژه دوره میانی
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر اداره کل فرهنگی و پیشگیری ؛ معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سر فصلهای دوره آموزش مقدماتی پیشگیری اولیه از اعتیاد جمعا به مدت ۲۴ ساعت : ویژه کادر متخصص
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۴۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دوره آموزش میانی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی مشاوره ؛ سازمان خدمات دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک