کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور اج‍رای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور اج‍رای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی عوارض روانی ، اجتماعی اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، دفتر امور اجرایی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۲۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک