کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آت‍رت‍ون‌، پ‍ول‍ی‍ن‌، ۱۹۲۹-
آزادی‍ان‌، آن‍وش‌( ه‍وس‍پ‍ی‍ان‌)، ۱۳۱۸-
ف‍ی‍ل‍در، ف‍ران‍س‍واز
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا( گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌)، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران ( ۱۳۶۳)
مرتضائی ، لیلا( گنجیان )، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۷-۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۵۷۱‬,‭آ۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی
آترتون ، پولین ، ۱۹۲۹- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۴‬,‭آ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاعاتی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷‬,‭‌م۹‌ش۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسناد
آزادیان ، آنوش ( هوسپیان )، ۱۳۱۸- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری اسناد و کتب
فیلدر، فرانسواز ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک