کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وف‍اق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در
پ‍ول‌ش‍وی‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا پ‍ول‍ش‍وی‍ی‌( ۱۳۸۲ :ش‍ی‍راز)
 
ناشر:
وف‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پولشویی :مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ( شیراز هفتم و هشتم خرداد۱۳۸۲)
همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ( ۱۳۸۲ :شیراز) ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۲۳‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر :راهبردهای کاربردی پیشگیری اولیه
باصری ، علی اکبر ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی علمی - کاربردی درباره مواد مخدر
باصری ، علی اکبر ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۱۶‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک