کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍رک‌ س‍ی‍گ‍ار
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‌ رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ک‍ر، ف‍ران‍ک‌، م‌- ۱۹۲۷
ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌ آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍ی‌ آرا، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ارس‍ا م‍ب‍ت‍ک‍ر گ‍ام‌ اول‌
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
پ‍ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‍ه۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۲۲/۷۵‬,‭‍ه۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ ( نظریه جدید روان سنجی )
بیکر، فرانک ، م - ۱۹۲۷ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۵۵‬,‭‌ب۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویی
نوری قاسم آبادی ، ربابه ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۹‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار (آموزش علمی و عملی )
جراحی ، شیما ؛  تهران نشر تی آرا، موسسه پارسا مبتکر گام اول   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ج۴ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک