کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- ۱۳۵۸
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌( ن‍ظری‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌)
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ف‍س‍اد س‍ی‍اس‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌
م‍ای‍ک‍روت‍ی‌.اس‌.پ‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رارداده‍ا
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ات‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد
ب‍روم‍ن‍د ج‍زی‌، ش‍ه‍زاد
ب‍روم‍ن‍د، ش‍ه‍زاد، ۱۳۴۰-
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ی‍ن‌، آروی‍ن‍د
ح‍س‍ی‍ن‌، اخ‍ت‍ر
رای‍ل‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍خ‍ش‌، ش‍م‍س‌ ال‍ل‍ه‌
ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ع‍رب‌ م‍ازار، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍رش‍اد گ‍ه‍ر، ن‍اص‍ر
ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر، ن‍اص‍ر
ن‍ظری‌، ح‍س‍ن‌
ه‍زارج‍ری‍ب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍لان‍ت‍ری‌، ص‍م‍د
گ‍ان‍دول‍ف‍و، ج‍ان‍ک‍ارل‍و
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خاورمیانه در آستانه تغییر
تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۱۵/۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی
نظری ، حسن ؛  قم , تهران پژوهشکده حوزه و دانشگاه , پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ن۶‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل شاخص های اقتصادی
استاتلی ، ریچارد ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۳۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش مشارکتی
فرشاد گهر، ناصر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ف۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد[ SWEIVE ایی ویوز ]در اقتصادسنجی
شیرین بخش ، شمس الله ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۴۳/۵‬,‭‌ش۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیری بر قراردادهای نفتی در ایران
فرشادگهر، ناصر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف۳۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل
گاندولفو، جانکارلو ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌گ۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
رایلی ، فرانک ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭ر۲۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی بین الملل
تقوی ، مهدی ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نهادهای پولی و مالی بین المللی
تقوی ، مهدی ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ت۷‌ن۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
(اکاتامیک دیسیژن میکینگ این د اسلامیک ریپابلیک آو ایران razambarA rabkAilA yb delipmoc & nettirW/narI fo cilbupeR cimalsI eht ni gnikam noisiced cimonocE)
عرب مازار، علی اکبر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴= ۲۰۰۶ م
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ع ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی نو بر مسائل اقتصادی ، سیاسی و جامعه شناسی جهان سوم
کلانتری ، صمد ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ک۷۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد صنعتی
برومند جزی ، شهزاد ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲۶‬,‭‌ب۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
هزارجریبی ، جعفر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‍ه۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مالیات بر ارزش افزوده
ضیائی بیگدلی ، محمدتقی ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۵۷۱۱‬,‭‌ض۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه " رشد و ثبات "
حسین ، اختر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۴۹۶‬,‭‌ح۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی فساد
جین ، آرویند ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۸۱‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مواد مخدر با رویکردی بر مبانی اقتصاد خرد
برومند، شهزاد، ۱۳۴۰- ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ب ۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک