کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍ان‌ -- داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ه‍ووارد
ص‍ف‍ری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍وس‍ت‍ا، آن‍ت‍ون‍ی‍وم‍اری‍ا
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب کوچک
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد زنان ؛ تفاوتهای جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
صفری ، فاطمه ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ص۷‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
آبادینسکی ، هووارد ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سایت های اینترنتی مواد مخدر و اعتیاد
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربوط به کاهش تقاضا
سازمان ملل .برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی بر وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانان
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اپوزیسیون و مواد مخدر :تحلیلی بر رویکرد رسانه های اپوزیسیون نسبت به قاچاق ، توزیع و مصرف مواد مخدر در ایران ۸۱- ۷۸
پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران ؛  [تهران ] ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۳۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب بزرگ
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی :دومین گزارش دوسالانه درباره اجرای مصوبات بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر
کوستا، آنتونیوماریا ؛  [تهران ] ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ت ۴‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک