کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍دای‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‌، آن‍ی‍ت‍ا
ه‍پ‍ب‍رن‌، س‍وزان‌
وای‍ت‍م‍ن‌، م‍ات‍ئ‍و
 
ناشر:
پ‍ی‍دای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر هرگز!
نیک ، آنیتا ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۹‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، نه !
وایتمن ، ماتئو ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار در یک ساعت
هپبرن ، سوزان ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‍ه۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک