کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
ف‍ل‍ورس‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‌
م‍ات‍س‍ون‌، ک‍ارن‌
 
ناشر:
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زس‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از اعتیاد به فرزندان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بازگشت :اعتیاد در زنان کتابجه کار
ماتسون ، کارن ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدلی برای مشاوره در اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف و اعتیاد به شیشه ( مت آمفتامین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲،/‌ش۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی در سوء مصرف مواد :راهنمای کار گروهی با معتادین
فلورس ، فیلیپ ج ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۲۰۸۷۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مراجع برای تغییر رفتار مصرف مواد :راهکارهای مصاحبه انگیزشی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، [۱۳۹۱]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌خ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داد والدین و بیداد نوجوان ( :پیشگیری از اعتیاد در دوران نوجوانی برای والدین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴،/‌ن۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در دوره پیش دبستانی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش ، سازمان بهزستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روانشناسان برای درمان سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین ( شیشه )
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک