کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍اپ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
زن‌ و ش‍وه‍ر -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍اخ‍ذ
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار وی‍ن‌ل‍ی‍ب‌ ۲۰۰۰ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
پ‍در و ک‍ودک‌
ک‍ت‍اب‌ در ادب‍ی‍ات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
آرم‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍ه‍ن‍ام‌، ای‍وب‌، ۱۳۴۴-
دارن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
دی‍وی‍دس‍ن‌، س‍وزان‍ا
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
ل‍ی‌، س‍ول‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود، ۱۳۵۲-
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
ن‍ج‍ات‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۵-
ه‍ی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و
وب‍ر، آل‍ب‍رش‍ت‌، ۱۹۴۵-
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د
گ‍وپ‍ال‌، ک‍ری‍ش‍ان‌
 
ناشر:
ق‍و، چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
چ‍اپ‍ارa؛ ک‍رج‌
چ‍اپ‍ار، ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای اقتصادی بین المللی
وبر، آلبرشت ، ۱۹۴۵- ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭و۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
به کودک رفتار خوب بیاموزیم
تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ب۹۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش تربیتی پدر در خانواده
نجاتی ، حسین ؛  [تهران ] چاپار فرزانگان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌پ۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ناسازگاری همسران :شناسایی ، بررسی و تحلیل مشکلات ارتباطی همسران و راهکارهای مقابله با آنها
کاوه ، سعید ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جهان شبکه ای :در آمدی برنظریه و عمل درباب جامعه اطلاعاتی
دارنلی ، جیمز ؛  تهران چاپارa؛ کرج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭د ۳۶‌ج۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲۴‬,‭‌ف۸۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در ستایش کتاب
بهنام ، ایوب ، ۱۳۴۴- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۹‬,‭‌ب ۹د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های سخنرانی و ارائه مطالب
فتاحی ، رحمت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران چاپار، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۹/۹‬,‭‌ف ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی
محمدی فرد، داود، ۱۳۵۲- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی
آرمز، ویلیام ؛  تهران قو، چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭آ ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی تخصصی
شعبانی ، احمد، ۱۳۴۳- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۱۱‬,‭‌ش۷‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در فرآیند گزارش گیری
شرکت پارس آذرخش ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌م۸۷۷۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت همایش های علمی و حرفه ای :راهنمای برگزاری یک همایش موفق
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۶‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
محمدی فرد، داود، ۱۳۵۲- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹۳‬,‭‌م ۳آ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی وب سایت راهنمای گام به گام برای کتابخانه ها( رویکردی کاربرمدارانه )
دیویدسن ، سوزانا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭د ۹ط۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر اطلاعات بر جامعه
هیل ، مایکل دبلیو ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‍ه۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه
لی ، سول ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ل ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی
گوپال ، کریشان ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی کتاب : راهنمایی برای ناشران ، نمایه سازان ، کتابداران نویسندگان و مترجمان
نوروزی ، علیرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2