کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍م‍ن‍ی‍س‍م‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍گ‍رش‍ه‍ا -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بچه های اعتیاد :نگاهی به موقعیت اجتماعی و حقوقی کودکان والدین معتاد در ایران
کار، مهرانگیز، ۱۳۲۳- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران
کار، مهرانگیز، ۱۳۲۳- ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‌ک۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک