کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۴۸-
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
رح‍م‍ان‍ی‌، اش‍رف‌
م‍ع‍ن‍ی‍ان‌، داود، ۱۳۵۳-
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۰-
ه‍زارج‍ری‍ب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
اک‍رام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
راش‍ی‍ن‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ب‍ز
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
هزارجریبی ، جعفر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‍ه۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۲۱اصل مطلقا شکست ناپذیر مذاکره از برایان تریسی و ۹ مقاله فوق العاده درباره مذاکره از ۸ نویسنده دیگر
رحمانی ، اشرف ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰= صد[>صد ]اصل شکست ناپذیر موفقیت در زندگی و کسب و کار
تریسی ، برایان ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ت۴‌ص۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش های برایان تریسی :مدیر تحول گرا، مدیر قرن بیست و یکم :۲۰ تکنیک اساسی برای پیشرفت در مدیریت و رهبری
تریسی ، برایان ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ت۴آ۸۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش های برایان تریسی :ترمزرا رها کن ! ۱۸ روش اساسی برای برداشتن موانع و ورود به شاهراه پیشرفت
تریسی ، برایان ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ت۴آ۸۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی
مقیمی ، محمد،۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م ۶۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
ایمانی ، محمدنقی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فرهنگ سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م۶۶‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی در نظام ارزش
خنیفر، حسین ؛  قم اکرام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌خ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک