کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارت‍ل‍ج‌، گ‍ون‍دول‍ی‍ن‌، ۱۹۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارت‍ل‍ج‌، گ‍ون‍دول‍ی‍ن‌، ۱۹۴۳-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
کارتلج ، گوندولین ، ۱۹۴۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۳‬,‭‌ک۲آ۸۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک