کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار و ک‍ارگ‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ب‍ز ن‍وی‍ن‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
دوران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌. اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، قانون کار - قانون بیمه بیکاری ... همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین چک - مالک و مستاجر - تعزیرات - مالیات - کار - نظام صنفی با ضمیمه آئین نامه های اجرائی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تبریز] [بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات ، دعاوی و جرائم در قانون کار
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌ف‍لا ۲۶‌ح۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی مشتمل بر قانون کار، قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی به همراه آئین نامه های اجرائی مربوطه - بخشنامه ها - دستور العمل ها ، لوایح قانونی - تصویبنامه ها و ... بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۸۸ شورای عالی کار با آخرین اصلاحات و الحاقات
کمالان ، مهدی ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ق۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار :قانون بیمه بیکاری با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه :آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل ها و ... بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۸۸ شورای عالی کار
کمالان ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌ک۸‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کارهای سخت و زیان آور، نقاط بد آب و هوا و محروم
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار ، رفاه و تامین اجتماعی قانون کار -قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان ...
تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴۴‬,‭۱۳۸۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی : مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران اندیشه سبز نوین   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون کار :مشتمل بر قانون کار -مصوب ۱۳۶۹ - با اصلاحات و الحاقات بعدی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی قانون کار :مشتمل بر قانون کار -مصوب ۱۳۶۹ - با اصلاحات و الحاقات بعدی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک