کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دون‌ خ‍وان‌، ۱۸۹۱ - ،noD ,nauJ
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ ی‍اک‍وئ‍ی‌ -- دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
 
پدیدآور:
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸
 
ناشر:
ف‍ردوس‌
ف‍ردوس‌; م‍ج‍ی‍د
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افسانه های قدرت
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعلیمات دون خوان
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سفر به دیگر سو( درسهای دون خوان )
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوس ; مجید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک