کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‍ی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از جبهه عشق و خون
ایرانی ، ناصر ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۸‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک