کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍وروزه‍ا -- اخ‍ت‍لالات‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
 
ناشر:
ب‍در
ذوق‍ی‌
رس‍ال‍ت‌
ن‍ج‍ات‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌: ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سالمی : ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوروزها و اختلالات شخصیت
کاپلان ، هارولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ک۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] بدر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانپزشکی و روان شناسی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نجاتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ک۲و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سالمی : ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک