کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د , :ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار پ‍زش‍ک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
اخ‍ت‍ل‍ال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ف‍رد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ج‍ول‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌
ف‍ری‍ش‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌
م‍ح‍م‍ودع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د
ه‍ری‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۶ - م‌
ه‍ورووی‍ت‍ز، م‍اردی‌ ج‍ان‌
وی‍گ‌، ه‍ی‍ث‍ر ب‍ارن‍ت‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د :ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی
محمودعلیلو، مجید ؛  تهران کتاب ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۹۱ ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری
تهران کتاب ارجمند :نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د ۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پ ی ؛  تهران کتاب ارجمند , :ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۸۹ , ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۷۷آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان سندرم های پاسخ به استرس
هوروویتز، ماردی جان ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری :ماهیت ، علل و پیش گیری با ضمیمه ماهیت و پیش گیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام
ابوالمعالی ، خدیجه ؛  تهران bتلفن ناشر :04028988 ،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌پ۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان ( آثار ، کاربردها و عوارض جانبی )
جولین ، رابرت ام ؛  تهران bتلفن ناشر :20077988 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ج۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت
ویگ ، هیثر بارنت ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۵‬,‭و۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
فریش ، مایکل بی ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹،‌ف۴۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار پزشکی به روش ساده
هریس ، مایکل ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۰۹‬,‭‍ه۴آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های فرزندپروری :روشی برای ساختن شخصیت سالم و پیشگیری از مشکلات روانی در فرزندان
جهانشاهی فرد، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران , قم کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹ ,
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ج۹۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک