کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ل‍در، ف‍ران‍س‍واز
ک‍رس‍پ‍و، گ‍ارم‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد و کتب :ترمیم و مرمت اسناد
کرسپو، گارمن ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری اسناد و کتب
فیلدر، فرانسواز ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک