کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍دی‍ور، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍روی‍ن‌، لارن‍س‌
ک‍دی‍ور، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍ن‍ش‍ور ام‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات در روان شناسی
کدیور، پروین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران منشور امید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۹‬,‭‌ک۴‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شخصیت :نظریه و تحقیق
پروین ، لارنس ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک