کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍ردس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
addiction
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ردس‍ت‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
س‍وءم‍ص‍رف‌
ق‍اچ‍اق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در - م‍ص‍رف‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
ن‍وروف‍ی‍دب‍ک‌
ن‍گ‍رش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍دی‌، رض‍ا
اس‍ک‍ن‍دری‌ م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍اق‍ری‌، ش‍راره‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، پ‍وری‍ا
ح‍ی‍دری‌، ک‍ام‍ران‌
دس‍ت‍ی‍ار، ای‍رج‌
رس‍ت‍م‍ی‌، چ‍ن‍گ‍ی‍ز
رع‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
رع‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۴۱-
ق‍ادری‌، ش‍راره‌
م‍ب‍ارک‍ی‌، رون‍اک‌
م‍ری‍دی‌، م‍ی‍ن‍و
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
ن‍وری‌ طه‍ن‍ه‌، رق‍ی‍ه‌
پ‍ی‍رم‍رادی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍خ‍ت‍ار
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه خانواده ها( طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  کردستان سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه کارگران ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر ؛  کردستان سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از کتاب : اعتیاد به مواد مخدر در آینه روابط خانوادگی
پیرمرادی ، سعید ؛  کردستان سازمان بهزیستی استان کردستان معاونت امورپیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۶۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان کردستان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  کردستان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۲۵ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان :مطالعه موردی دانشجویان پسر دانشگاه رازی
حیدری ، کامران ؛  دانشگاه کردستان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جامعه شناسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رگه های شخصیتی ، روان بندهای سازش نایافته اولیه و مکانیسم های دفاعی در افراد معتاد اعضای AN و معتادان تحت درمان متادون و غیر معتادان
حسینی ، جلیل ؛  کردستان ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۸۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدر بر اساس مهارت های زندگی تفکرانتقادی ، حل مسئله و تصمیم گیری جوانان 02 الی 03 ساله شهر کرمانشاه
حسینی ، پوریا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان روانشناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی نوروفیدبک بر میزان ولع مصرف در افراد با اختلال سوء مصرف مواد شهر سنندج
قادری ، شراره ؛  دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم تحقیقات کردستان ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه زمان وقوع عود درافراد وابسته به سوء مصرف مواد
مریدی ، مینو ؛  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان بهداشت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۱۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودکنترلی در بیماران وابسته به مواد مبتلا به ویروس VIH ، سایر بیماران وابسته غیر مبتلا و افراد عادی شهر سنندج
منوچهری ، حمید ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان از منظر جرم شناسی با تأکید بر رویکرد پیشگرانه
احدی ، رضا ؛  کردستان علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین علل بازگشت به مصرف مواد در زنان وابسته به سوء مصرف مواد در شهر سنندج
نوری طهنه ، رقیه ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۱۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی ، کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی در مصرف کنندگان مواد افیون
مبارکی ، روناک ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع و عوامل مرتبط بر سوء مصرف داروهای روانگردان ، مسکن و رخوت زا در جمعیت بالای 81 سال شهر سنندج
باقری ، شراره ؛  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان دانشکده بهداشت بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان مبتنی بر روش ماتریکس بر افکار وسوسه انگیز و تنظیم هیجانی افراد وابسته به شیشه
اسکندری ملکی ، علی ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کردستان ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۲۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب آوری با آمادگی به اعتیاد مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
رستمی ، چنگیز ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کردستان علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نگرش عمومی مردم سنندج نسبت به موادمخدر و اعتیاد(سال ۱۳۷۷)
ایران .کردستان .سازمان بهزیستی ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  کردستان سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۶۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل اعتیاد و قاچاق موادمخدر در استان کردستان
دستیار، ایرج ؛  کردستان اداره کل زندانها   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۹۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
زنان همسر معتاد
کردستان دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ۳۷۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی تحریک الکتریکی با جریان مستقیم بر تنظیم هیجان و کاهش ولع مصرف ، در افراد وابسته به شیشه ، ساکن در کمپ های ترک اعتیاد شهرستان سقز
کریمی ، مختار ؛  آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کردستان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2