کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌( اس‍لام‌)
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍م‍ال‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دنیای دختران ( یکصد داستان خواندنی ویژه دختران )
کریمی نیا، محمدعلی ، ۱۳۳۴- ؛  قم نشر پیام مهدی (عج )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌ک۴د۹۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای تربیت اجتماعی :رهنمودهای مهم تربیتی در قالب تمثیل و حکایت
کریمی نیا، محمدعلی ، ۱۳۳۴- ؛  قم نشر پیام مهدی (عج )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گذرگاه عبرت :ماجراهای تاریخی مکافات و بازتاب عمل
کریمی نیا، محمدعلی ، ۱۳۳۴- ؛  قم نشر جمال   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌ک۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک