کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ل‍دوی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ر پ‍ای‍ة ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌)PRBM(
 
پدیدآور:
ک‍ل‍دوی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی PRBM( (، مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد زاهدان
کلدوی ، علی ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۲۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک