کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍م‍الان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
دی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍الان‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰- ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی مشتمل بر قانون کار، قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی به همراه آئین نامه های اجرائی مربوطه - بخشنامه ها - دستور العمل ها ، لوایح قانونی - تصویبنامه ها و ... بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۸۸ شورای عالی کار با آخرین اصلاحات و الحاقات
کمالان ، مهدی ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ق۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات موادمخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸،۱۳۸۷ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار :قانون بیمه بیکاری با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه :آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل ها و ... بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۸۸ شورای عالی کار
کمالان ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌ک۸‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ت۳آ۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر :قانون استخدام کشوری - مقررات استخدامی شرکت های .....
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم : مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه ...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷ش
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری
تهران کمالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی ...نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی باآخرین اصلاحات والحاقات حدود،قصاص ،دیات تعزیزات ومجازات های بازدارنده به همراه جدول دیات ...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور در امور جزایی سال های ( ۱۳۲۸الی ۱۳۸۸)
کمالان ، سیدمهدی ، ۱۳۶۰- ، گردآورنده ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ک۸‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک