کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در م‍ورد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ غ‍ی‍رق‍ان‍ون‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در و داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌( -۱۹۸۸م‌=۱۳۶۷)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در م‍ورد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ غ‍ی‍رق‍ان‍ون‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در و داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌( -۱۹۸۸م‌=۱۳۶۷)
 
پدیدآور:
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محموله های تحت کنترل
اردبیلی ، محمد علی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک