کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍وی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۹ - ۱۳۱۶ -- س‍ف‍ره‍ا -- چ‍ی‍ن‌ -- خ‍اطرات‌
زن‍ان‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
واق‍ع‍ه‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ت‍ی‍ر۱۳۷۸
پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌، رون‍ال‍د
ب‍رک‌
ب‍ن‌ س‍ع‍دون‌، ن‍ای‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۹- ۱۳۱۶
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ن‍ص‍وری‌، رض‍ا
وی‍ت‍ل‍ی‌، ان‍ی‍س‌
 
ناشر:
ک‍وی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط خارجی پاکستان
برک ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۸۳/۵‬,‭آ۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پیروزی :رموز دهگانه موفقیت
ویتلی ، انیس ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸و۸۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کوی دانشگاه به روایت رسانه ها
زکریایی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭و۲۵ز۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زن :از آغاز تا امروز
بن سعدون ، نای ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۶۴۴‬,‭‌ب۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی
اینگلهارت ، رونالد ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایران را چه کنم ؟ :سامان دهی و ناسامانی های توسعه علمی
منصوری ، رضا ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسفار اربعه :گزارش سفر به چین ، آلمان ، واتیکان و حج
حجتی کرمانی ، علی ، ۱۳۷۹- ۱۳۱۶ ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۱۲‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دین و ارتباطات
محمدی ، مجید ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۴‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک