کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
داروه‍ا -- ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍اچ‍اق‌
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
۱.ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
 
پدیدآور:
ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،- ۱۳۲۰
اص‍غ‍ری‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳
ای‍م‍ان‍ی‌ف‍ر، اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍ب‍ری‍زی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۱-
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،- ۱۳۱۸
ل‍وک‍رون‌، ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۵-
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
م‍وزر، ک‍لاوس‌ آدول‍ف‌
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۱۳
وود، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات
اصغری ، شکرالله ، ۱۳۱۴- ۱۳۶۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار با هیپنوتیزم
لوکرون ، لسلی ، ۱۹۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق ( در علوم اجتماعی )
موزر، کلاوس آدولف ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۹‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معتاد کیست :مواد مخدر چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۴‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دارو مسئله پزشکی قرن
مصطفوی ، جلال ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۲/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجارت شیطانی
تبریزی ، ایرج ، ۱۳۲۱- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۱‬,‭‌ت۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پشت دیوار ندامت
ایمانی فر، ابراهیم ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ی۸۷‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجرم کیست :جرم شناسی چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭د ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طفل بزهکار کیست ، روش اصلاح و تربیت او چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲ط۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای نوین جامعه شناسی :دیدگاههای کلاسیک و رادیکال
وود، جیمز ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭و۸۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی :پیشرفتهای علمی و پژوهشهای کاربردی " مطالعه رفتار انسان در محیط اجتماعی "
نیکزاد، محمود ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مشاوره گروهی ( در اصلاح نگرش و تغییر رفتار)
نیکزاد، محمود،- ۱۳۱۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی تحقیق
ازکیا، مصطفی ،- ۱۳۲۰ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌ف‍لا۴،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بردایره المعارف علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر،- ۱۳۱۸ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۰‬,‭‌س۲د۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های عملی حقوق کیفری مواد مخدر
تهران کیهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجرم کیست ، جرم شناسی چیست
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۵‬,‭د۲‌م۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک