کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : گ‍رگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ش‍رق‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
خ‍ودس‍ازی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‌ ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ب‍ی‍ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ق‍درت‌
خ‍واج‍ه‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زارع‌ ک‍رج‍ای‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۴-
ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ف‍ت‍ح‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
ق‍ل‍ی‍ش‌ل‍ی‌، اح‍م‍د
م‍رس‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ول‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ارب‍ع‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
اح‍م‍د ق‍ل‍ی‍ش‌ل‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
ری‍ح‍ان‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
ن‍وروزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، اولین پله ی نابودی :اولین سیگار چرا... ؟
خواجه ، نازنین ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌خ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نیمه جامع اعتیاد
علی محمدی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۷۸۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راه تباهی ، اعتیاد، پیشگیری راه رهایی
جمالی ، قدرت ؛  گرگان بشارت فر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی مهارتهای زندگی ( ویژه سال اول راهنمایی )
گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(پیشگیری و درمان :)آسیب شناس و بومی سازی قدمهای AN در ایران
کیانی ، علیرضا ؛  گرگان bتلفن ناشر : ۲۲۴۲۲۵۸ - ۰۱۷۱ ،آدرس ناشر :گرگان - خ . شهیدبهشتی . بازار رضا انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طعم لیمو
قلیش لی ، احمد ؛  گرگان احمد قلیش لی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌ل۹۴ط۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سایه روشن
شعبانی ، حسن ، ۱۳۵۴- ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹،‌ش۶۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چرا سیگار؟
صابری ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  گرگان نوروزی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ص۲‌چ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه و رابطه میزان رضایت جنسی زناشویی ، تاب آوری و کیفیت خواب معتادین تحت درمان با داروهای متادون ، بوپرنورفین و اپیوم در مراکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست استان گلستان در سال 4931
ولیخانی ، اربعین ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۳۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ومقایسه عوامل زمینه ای با گرایش به اعتیاد در معتادان مجرد ومتاهل شهر گرگان
رضایی ، حسین ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ومقایسه نگرش نسبت به مواد مخدر وسبک های ادراک شده فرزند پروری در بین دانشجویان علوم انسانی وفنی مهندسی دانشگاه آزاد شهر گرگان
فتحی ، راضیه ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
علل تأثیرگذار( روانی ، اجتماعی )بر افزایش میزان اعتیاد به مواد مخدر صنعتی ( شیشه ، کراک ، اکستاسی )در بین نوجوانان شهرستان گرگان و راهکارهای پیشگیری از آن
بی باک ، سعیده ؛  آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات گرگان ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تمایل به ارتکاب جرم ،استرس ادراک شده و سازگاری در معتادان به مواد مخدر، محرک و توهم زا مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان گرگان
زارع کرجایی ، قربانعلی ؛  آزاد اسلامی واحد گرگان ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  گرگان ریحانی گرگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌س۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آسان ساز حقوق جزای عمومی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنایی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف ۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چکیده و پیشنهادات کاربردی پایان نامه های حمایت شده استان آذربایجان شرقی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع اعتیاد
مرسلی ، حسین ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا ۶‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده و پیشنهادات کاربردی طرح های پژوهشی حمایت شده استان آذربایجان شرقی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، با موضوع اعتیاد...
مرسلی ، حسین ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲آ۳۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک