کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍ل‌ ی‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍واد م‍خ‍در -- س‍وئ‍د -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍واد م‍خ‍در و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سوءمصرف مواد( مشکل شماره یک سلامتی آمریکا)
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد به روایت نمایش
شیخی ، حسین ؛  تهران گل یخ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۹۳‌پ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موسسات غیردولتی دنیاOGN
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۱۶‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات اجرایی برای مرکز درمان گروهی ترک اعتیاد
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲۴۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی اعتیاد
شیخی ، حسین ؛  تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴،/‌ف‍لا۶،۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ورزش عاملی برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۵‬,‭و۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع مشاورین مواد مخدر
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در آئینه هنر نمونه تولیدات هنری سال ۱۳۸۱
شیخی ، حسین ؛  تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸/۵‬,‭‌ش۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر سیاست های سوئد در مقابله با مواد مخدر۲۰۰۳
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک